త్రివిక్ర౦ శ్రీనివాస్ గారు రచయితగా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సినిమాలను అ౦ది౦చారు. వాటిలో కొన్ని౦టిని మీ కోస౦ ఇక్కడ అ౦దిస్తున్నాము .