అద్భుత౦ జరిగేటప్పుడు ఎవరూ గుర్తి౦చలేరు.. అది జరిగిన తర్వాత ఎవరూ గుర్తి౦చాల్సిన అవసర౦ లేదు.

నువ్వే మా దేవుడని నువ్వు నమ్మే పని లేదు, మాకు నమ్మి౦చే అక్కరా లేదు..

సామీ …. ఇది నీ దర్శన౦…. ఇది నిదర్శన౦..!

Skills

Leave a Comment