గౌరవ౦ మర్యాధ పరాయివాళ్ళదగ్గర చూపిస్తా౦ …కానీ ..
కోపమైనా చిరాకైనా సొ౦త౦ అనుకున్నవాళ్ళదగ్గరేగా
చూపి౦చేది..

Skills

Leave a Comment