నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను! నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రువొక్కటి ధారపోశాను! నేను సైతం భువనఘోషకు వెర్రిగొంతుక విచ్చి మ్రోశాను!
–శ్రీ శ్రీ.

కొన్ని సమిధలొక్కటైతే కానీ చీకటి దూరమవదు.. కొన్ని చేతులొక్కటైతే కాని క్లిష్ట౦ సులభమవదు.. ఒక గొప్ప వ్యక్తికి నిజమైన నీరాజనమ౦టే , ఆ వ్యక్తి చెసిన మ౦చి పనుల్ని , ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాటలని మనసారా కొనియాడడమే.... ఈ ప్రయత్న౦లో మేము సైత౦
More About Us

Check below.

Design

With some inspiration we have written some words on Guruvu Garu. Read


Get Involved

We invite you to write for us. Contact us. info@TrivikramWords.com


Dialogues

We have designed selected dialogues. check it out. Check it out


Forum

Lets gather at one place share common interest. Go To Forum

1
Man

0+
Movies

0+
Dialogues
 
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Find us.

Telugu states, India


Call us.

Soon....


Email us.

info@TrivikramWords.com